بایگانی برچسب‌ها: رفیق احمد احمدی بوسجین

رفیق احمد احمدی بوسجین

از رفقای کارگر سازمان در کارخانه ایران ترانسفو زنجان رفیق کارگرمان احمد احمدی بوسجین نیز چون صدها کارگر دیگر از قربانیان جنگ ارتجاعی ایران و عراق بود که در دیماه سال 59 در جبهه آبادان به خون نشست. او از رفقای کارگر سازمان در کارخانه ایران ترانسفو زنجان بود، کارگر مبارزی که به آرمان والای طبقۀ خود و دیگر زحمت کشان عشقی بی امان و شوری بی پایان نشان می داد و لحظه ای در ارتقاء مبارزات کارگران کارخانه و آگاهی طبقاتی آنان از پای نمی نشست.

به خواندن ادامه دهید